Forretningsbetingelser

Generelt
Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PAP emballage & display.

Bølgepap skal have tid til at afklimatisere sig før anvendelsen. Afklimatiseringen bør ske mindst 1-2 døgn. Hvis der ikke er samme temperatur/fugtighed på lageret og pakkestedet, bør tilpasningen ske ved pakkestedet. Luftfugtigheden 40-60 % og temperaturen 15-25 C.

Tilbud og afgivelse af ordrer
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato. Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold for force majeure, herunder strejke og lockout og ethvert forhold, der skyldes mangel på materialer. PAP emballage & display forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under produktionen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold som er udenfor indflydelse uden for PAP emballage & display.

Alle prøver udviklet af PAP emballage & display tilhører PAP emballage & display og må ikke kopieres eller overdrages til andre uden vor skriftlige tilladelse. Såfremt dette sker, vil evt. betaling af udviklingsomkostninger / goodwill blive viderefaktureret.

Priser
Alle priser er ekskl. moms og fragt. Scantainere viderefaktureres og det samme gør paller.

Miljøbidrag tillægges alle ordrer. Opstartsomkostninger vedr. fil bearbejdning, ordrehåndtering og maskinopstart tillægges ordrer.

Ekspeditionsgebyr kr. 150,00 på ordrer under kr.1.500,00

Betaling
Betalingsbetingelser 15 dage netto. Ved overskridelse af betalingsfristen påfalder der kunden rente med 2,0% pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato.

Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder PAP emballage & display sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betalingen har fundet sted. I sådanne tilfælde kan PAP emballage & display ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Ejendomsforhold
Såfremt man kopierer varer udviklet af PAP emballage & display, som man er vidende om er PAP emballage & displays konstruktion, vil udviklingsomkostningerne samt tabt fortjeneste blive faktureret. I yderste tilfælde vil sagen uden varsel blive overdraget til en advokat.

PAP emballage & display forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Leverings- og eventuel forsinkelse
Ved specialfabrikation forbeholder PAP emballage & display sig ret til 10% over- eller underlevering som følgende eksempel: Ved 100 stk.  må der min. leveres 90 stk. og maks. 110 stk.

Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen. PAP emballage & display er berettiget til, om nødvendigt, at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at PAP emballage & display har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.

Reklamationer og mangler
Kunden er forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage nødvendige undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Ved eventuelle reklamationer / mangler skal PAP emballage & display straks kontaktes efter konstatering og produkterne må ikke anvendes før PAP emballage & display har set problemet. Kunden skal skriftligt reklamere til PAP emballage & display, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.

PAP emballage & display’s ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Alternativt kan PAP emballage & display efter eget valg kreditere kunden et af PAP emballage & display fastsat beløb.

Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

Produktansvar
PAP emballage & display er ikke ansvarlig for skade på løsøre, som indtræder mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er PAP emballage & display kun ansvarlig for skade på løsøret, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af PAP emballage & display eller andre, som denne har ansvar for. PAP emballage & display er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår. PAP emballage & display er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

I den udstrækning PAP emballage & display måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde PAP emballage & display skadesløs i samme omfang, som er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser.

Kunden er forpligtet til skriftligt at underrettet PAP emballage & display, såfremt kunden bliver bekendt med skader i henhold til ovenstående bestemmelser.

Al videre produktion på grundlag af materiale fra PAP sker på eget ansvar.

Tvister, værneting og lovvalg
I enhver tvist med udgangspunkt i PAP emballage & display og kundens kontrakt, hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen af byretten i Vejle efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn, skal der udpeges en fagkyndig syns- og skønsmand i Vejle.

Leverandørbetingelser
Alle leverandører skal overholde alle aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, indgået imellem de to firmaer.

Alle varer udviklet og købt af PAP emballage & display må ikke uden samtykke kopieres eller tilbudsgives til PAP emballage & display’s kunder. Dette vil være overtrædelse af markedsføringsskik samt markedsføringsloven.

Såfremt man med ond hensigt kopierer varer udviklet af PAP emballage & display eller tilbudsgiver varer man er vidende om er PAP emballage & display’s konstruktion, vil udviklingsomkostningerne samt tabt fortjeneste blive faktureret. I yderste tilfælde vil sagen uden varsel blive overdraget til en advokat og PAP emballage & display’s fagforening.

Alle værktøjer som PAP har betalt delvist, er stadig at betragte som PAP’s ejendom og må ikke benyttes til andre kunder/leverandører under nogen omstændigheder.

Alle værktøjer som kunden har betalt 100% for, og som ønskes udleveret, håndteres og fremsendes på kunden regning.

Udvalgte referencer

3-stjernet fra Atria
Rodalon fra Brenntag Nordic
Earth Control fra Systemfrugt